Partners van IK BIN PRO

De Friese Praktijkscholen

Alle praktijkscholen in Fryslân werken mee aan dit project. Onder de naam ‘Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs in Fryslân’ dragen zij allemaal hun steentje bij. Deze scholen zijn samen verenigd in het leernetwerk SHRM. In totaal zijn dit 7 scholen, te weten:

 1. CSG Comenius, te Leeuwarden
 2. Piter Jelles de Brêge, te Leeuwarden
 3. Sevenwolden Compagnie, te Heerenveen
 4. De Diken, te Sneek
 5. Singelland De Venen, te Drachten
 6. De Ring CSG Liudger, te Drachten
 7. PRO Dokkum, te Dokkum
 • Comenius Vierkant
 • De Brege Vierkant
 • Compagnie Vierkant 3500
 • Diken 1400
 • Singelland de Venen vierkant
 • Logo Liudger vierkant
 • Pro Dokkum vierkant


 De makers van de tv-serie IK BIN PRO

De tv-serie is in opdracht van Omrop Fryslan gemaakt door Vanderschaaf Film. Het programma kreeg als werktitel 'IK BIN PRO'. Een tv-documentaireserie die in de periode van januari tot en met april in 2020 is uitgezonden door Omrop Fryslân. De omroep was eindverantwoordelijk voor de vorm en inhoud van het programma. Alle rechten van het programma berusten bij de producent Vanderschaaf Film en Omrop Fryslân. De serie is gemaakt met kundige vakmensen op het gebied van camera, geluid, montage en vormgeving. Het kernteam van makers bestond uit Murk-Jaep van der Schaaf (regisseur), Raynaud Ritsma (presentatie) en Jan Bensliman (camera).

Murk van der Schaaf

De ideeën, productie, research en regie zijn het werk van Murk van der Schaaf. Murk is een kundige, bevlogen filmmaker. Murk heeft als specialisatie 'regie documentaire'. Sinds 2006 werkt Murk fulltime aan eigen producties en in opdracht van diverse opdrachtgevers waaronder landelijke en regionale omroepen, culturele instellingen en bedrijven. Zijn passie en liefde liggen bij de ambachtelijke documentairefilm en televisie-serie. Verhalen waarin inhoud en vorm elkaar in balans houden en versterken. Integer gemaakt en tot in de puntjes verzorgd. Kijk voor een impressie van meer werk van Murk eens op zijn website. Het bezoeken van deze website is zeer de moeite waard. Zo is ook de serie TEKEN VAN LIBBEN een indrukwekkende serie, waarin het vakmanschap van Murk te zien is.

Raynaud Ritsma

De serie wordt gepresenteerd door presentator/muzikant Raynaud Ritsma. Raynaud is een succesvolle Friese muzikant en presentator met een breed publiek. De Friese jeugd is via tv en social media zeer vertrouwd met hem en zien op het eerste gezicht een succesvolle jongen met een flitsend leven. Maar wat velen niet weten is dat hij een lastige puber en slecht gemotiveerde leerling was, die op het randje vmbo/mbo balanceerde. Maar door zijn hart te volgen en de juiste begeleiding op cruciale momenten vond hij toch zijn weg richting zijn muzikale droom, een succesvolle eigen band, en bijbehorend ondernemerschap. Door zijn affiniteit met de doelgroep en voorbeeldfunctie, was Raynaud de meest geschikte persoon om de serie uit te dragen.

Jan Bensliman

De serie 'IK BIN PRO' is gemaakt met kundige vakmensen op het gebied van camera, geluid, montage en vormgeving. De rol van de cameraman Jan Bensliman willen we graag uitlichten. Naast zijn vakmanschap, was Jan zijn achtergrond een extra reden om hem voor dit project te benaderen. Hij is namelijk vader van een zoon (28) die het praktijkonderwijs heeft doorlopen. Jan weet als geen andere tegen welke barrières veel leerlingen moeten opboksen en kent ook de strubbelingen van ouders hierin uit eigen ervaring. Ook in het vinden van een passende werkgever.

Omroep Fryslân

Omroep Fryslân (Fries voor Omroep Friesland) is de regionale zender van Friesland. Omroep Fryslân maakt radio en televisie in het Fries, daarmee is de omroep de enige zender van Nederland die niet in het Nederlands uitzendt. De naam ‘Omrop Fryslân’ houdt in: regionaal herkenbaar, actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, toegankelijk, onderhoudend en divers. En natuurlijk: Fries en van belang en interessant voor elk deel van Friesland en voor alle Friezen. Omroep Fryslân is van betekenis voor de Friese gemeenschap als medium dat de cultuur en de gemeenschapszin in de provincie versterkt. Omroep Fryslân is in het eigen gebied het leidend mediabedrijf en informatiecentrum én staat midden in de Friese gemeenschap.

Vanwege de status van het Fries als tweede rijkstaal, maakt Omroep Fryslân ook documentaires en schooltelevisieprogramma’s voor de landelijke publieke omroep. Verder is Omroep Fryslân ook het podium voor maatschappelijke discussie in deze provincie en betrokken bij en onderdeel van het dagelijkse Friese leven. Dat blijkt ook uit de voertaal in de programma’s: het Fries. Een publieke omroep is geen instituut voor taalbevordering, maar Omroep Fryslân is wel één van de belangrijkste spelers in het behoud en bevordering van deze taal.

Omrop Fryslân is ook de calamiteitenzender die in geval van een ramp de bevolking van Friesland informeert. De omroep zorgt verder voor Fryske skoalletelefyzje (schooltelevisie). De omroep mag 52 uur aan Fryslân DOK per jaar op de publieke netten uitzenden en daarbovenop 40 Friese school-tv uitzendingen. Omrop Fryslân was de eerste regionale omroep die een eigen dramaserie op de buis bracht, namelijk Baas Boppe Baas. Deze serie werd opgevolgd door de advocatenserie Dankert en Dankert, die gebaseerd is op het Friese advocatenduo Wim en Hans Anker. In 2009 maakte Steven de Jong voor de omroep de serie Bit over paarden.

Profiterende partijen

Alle scholen uit het praktijkonderwijs in Fryslân zijn erg gebaat bij het project 'IK BIN PRO'. Ook het Friese bedrijfsleven kan profiteren van de resultaten van dit project. Als zij inzien wat deze leerlingen in hun mars hebben kunnen zij gebruik maken van hun kwaliteiten en waardevolle aanwinsten voor hun bedrijf aannemen. Doordat meer leerlingen gaan uitstromen naar arbeid verkrijgen de Friese gemeenten een besparing op uitkeringen.

Naast de Friese praktijkscholen kan het hele praktijkonderwijs in Nederland van de resultaten gebruik maken. Om de effecten van de documentaireserie zo goed mogelijk te borgen en te verankeren wordt landelijk een FryslânDok aflevering op NPO2 uitgezonden.

Kansenfonds Fryslân

Misschien heeft u een TV-aflevering gezien van 'IK BIN PRO', en is u bij de aftiteling de volgende zin opgevallen:

“Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Kansenfonds van de Provincie Fryslân”

De TV-documentaireserie 'IK BIN PRO', gemaakt door Vanderschaaf Film en uitgezonden door Omrop Fryslân is een belangrijk onderdeel van het project. Ook deze website maakt deel uit van het project “Documentaireserie Praktijkonderwijs Fryslân”.

De Provincie Friesland heeft voor het project een subsidie uit het Kansenfonds Fryslân verleend. Zonder deze subsidie van € 159.500 was dit project niet mogelijk geweest.

Wat is het kansenfonds?

Het Kansenfonds is bedoeld om projecten van de grond te krijgen die kansarme mensen in de provincie Friesland helpen om weer mee te doen in de maatschappij. Het is belangrijk dat de projecten er toe bijdragen dat de Friese sociale infrastructuur op de langere termijn wordt versterkt. Het Kansenfonds wil dat initiatieven zich meer richten op de achterliggende oorzaken van achterstand en achterstelling. Ook de samenhang tussen de verschillende initiatieven is daarbij van belang. De commissie die de aanvraag voor de subsidie heeft beoordeeld, heeft positief geadviseerd.

Fryslân Werkt!

Fryslân Werkt! is in 2019 samen met het Friese VSO-, PRO- en Entree-onderwijs het project ‘Impuls Baankansen kwetsbare jongeren’ gestart. Het doel van dit project is om meer jongeren uit dit type onderwijs uit te laten stromen naar betaald werk. Het project zet in op kortere lijnen tussen gemeenten, UWV en scholen, het verbeteren van het contact met werkgevers om meer stage- en werkplekken te creëren, maar ook het verbeteren van het imago van de doelgroep. Vanuit dit project is een financiële bijdrage geleverd aan de documentaire ‘IK BIN PRO’.

Wie zijn wij?

Fryslân Werkt! is een samenwerkingsverband van alle gemeenten, UWV, SW-bedrijven, Leerwerkloket, onderwijsinstellingen en sociale partners in de arbeidsmarktregio Friesland. Samen zetten wij ons in voor een inclusieve arbeidsmarkt. Onze taak is om werkgevers te voorzien van advies en ondersteuning bij het aannemen van werkzoekenden in Friesland. Voor het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking hebben wij specialistische kennis in huis en verzorgen wij financiële regelingen, jobcoaching, scholing en maatwerkoplossingen.

Gemeenten Heerenveen, Noardeast-Fryslân en Súdwest-Fryslân

Het project 'IK BIN PRO' is mogelijk gemaakt door Omrop Fryslân en door een substantiële subsidiebijdrage vanuit het Kansenfonds van de Provincie Friesland. Met de bijdrage zijn we aan de slag gegaan. Samen hebben wij als scholen voor praktijkonderwijs in Fryslân hard gewerkt om het plan voor de documentaireserie inhoudelijk zo optimaal mogelijk uit te werken. Wij als samenwerkende scholen zien het primair als onze belangrijkste taak om met een gestructureerde aanpak, een goed plan en een heldere boodschap te komen.

De volgende stap voor ons was om met het definitieve plan contact met de betrokken gemeenten te zoeken, om te zien wat zij voor het project en onze leerlingen kunnen betekenen. Het ontbrak ons namelijk aan middelen om het project te verankeren in het onderwijs. We hebben aan de 3 gemeenten van de filmlocaties -Heerenveen, Dokkum en Sneek- een bijdrage gevraagd, om te voorkomen dat de investering in tijd en geld die gedaan wordt met de tv-documentaireserie, verloren gaat.

De gemeenten Heerenveen, Noardeast-Fryslân (Dokkum) en Súdwest-Fryslân (Sneek) reageerden positief op onze plannen en hebben alle 3 een subsidie verstrekt!

De Friese scholen voor praktijkonderwijs spreken dank uit aan de drie gemeenten voor de verleende subsidiebijdragen. Door uw middelen kunnen we een aanpak en activiteitenplan ontwikkelen die gaat bijdragen aan een langdurig rendement. Dit draagt bij aan de arbeidsparticipatie van de PRO-jongeren in Friesland.
Sectorraad voor Praktijkonderwijs

De Sectorraad Praktijkonderwijs vertegenwoordigt de 175 scholen voor praktijkonderwijs in Nederland. Zij komen op voor de belangen van de leerlingen en scholen in de sector, bevorderen samenwerking en kwaliteit in onderwijs en organisatie en stimuleren innovatie. Hierbij wordt gestreefd naar verbinding, zowel op lokaal, regionaal als op landelijk niveau en naar een goede samenwerking met en tussen de maatschappelijke partners.

Sectorraad voor Praktijkonderwijs geeft steun aan IK BIN PRO

Nicole Teeuwen, voorzitter van de Sectorraad voor Praktijkonderwijs, bezocht in november 2018 een directieoverleg van de Friese scholen voor praktijkonderwijs. Tijdens dit overleg stond het project IK BIN PRO op de agenda. Ze reageerde enthousiast op de plannen en gaf aan het initiatief te volgen. Nicole Teeuwen hield haar woord, en hoe! In de wekelijkse Nieuwsflits van de sectorraad is een aantal maal een nieuwsbericht geplaatst over de tv-serie IK BIN PRO. Ze sierde de première van de tv-serie in Dokkum op met haar aanwezigheid. En als kers op de taart werd op de Landelijke Pro Dag van 12 februari 2020 op 5 plekken op tv-schermen een aantal tv-afleveringen van IK BIN PRO getoond. De landelijke Pro Dag is georganiseerd door de Sectorraad voor Praktijkonderwijs.

Doelgroep jongeren uit het Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar die moeite hebben met leren op de traditionele manier. In het praktijkonderwijs leren leerlingen niet alleen uit boeken en online, maar vooral door te doen. In de praktijk dus. Het doel van het praktijkonderwijs is leerlingen toe te leiden naar werk of een vervolgopleiding.

Praktijkonderwijs is een belangrijk onderdeel van het regulier voortgezet onderwijs. In totaal leiden 175 scholen in heel Nederland gezamenlijk ongeveer 30.000 leerlingen op voor een passende plek in de maatschappij. Elk jaar verlaten zo’n 6.000 leerlingen een school voor praktijkonderwijs.